Jaki jest oddziaływanie nowych regulacji na dotychczasowe

Jaki jest oddziaływanie nowych regulacji na dotychczasowe

Jaki jest oddziaływanie nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli przełamany zostanie istotny bastion papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu kogo dotyczy regulamin pracy przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w taki sposób istotnych zmianach warto zbadać nowy status i przełożyć go na praktyczne aspekty obsługi tej dokumentacji. Szczegółowo przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych również kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną również niezbędne przemiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej zademonstrowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym dodatkowo w systemach klasy EZD. Poruszone będą także materie archiwizacji tej dokumentacji również wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Pojęcie dokumentacji pracowniczej. aspekt pojęciowy przed 1 stycznia 2020 r.. modele dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r.. Regulacje legislacyjne w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą. Kodeks pracy. akty wykonawcze do Kodeksu pracy. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi. regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO). Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej. prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. elektronizacja dokumentacji pracowniczej. zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie). lub możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?. techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych. oznacza to potrzebny jest nowy system teleinformatyczny oznacza to wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD?. normy kontynuowania jakie elementy musi zawierać regulamin pracy prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych. reguły zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej. obowiązki informacyjne pracodawców. reguły udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom także osobom uprawnionym. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe. bezdziennikowy system kancelaryjny. wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych dodatkowo akt osobowych. pisma, sprawy, akta, teczki. obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej. zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy. jaki jest działanie innowacyjnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej. porządkowanie akt osobowych. czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych. sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne. sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach.

Komentarze: 1


noavatar.png
Aleksandra Baranowska-Górecka porady z prawa pracy 2020-06-05

Jako posiadacz strony internetowej uważam, że treść tutaj jest grzechotna, doceniam to za ciężką pracę. Powinieneś to trzymać na zawsze! Powodzenia.

Top