Instytucje kultury i mechanizmu podzielonej płatności

Instytucje kultury i mechanizmu podzielonej płatności

Instytucje kultury i mechanizmu podzielonej płatności. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka zawiera zadania ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie poszczególnych sprawozdań poprzez nie sporządzanych. Artykuł o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej ujmuje bowiem najnowsze przemiany prawa. Zamierzeniem autorek było prośba praktycznych procedury celne w unijnym kodeksie celnym rozwiązań ewidencyjnych, w ten sposób by stanowiły pomoc w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych instytucji kultury także w sporządzaniu sprawozdań finansowych. W książce tej przedstawiamy: 124 zarysy księgowań z wyjaśnieniami; Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych; Opisy kont; Wycenę pozycji bilansowych; Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi; Dowody księgowe charakterystyczne dla danego zadania także przykłady jego ewidencji analitycznej; Leksykon pojęć z rachunkowości. Omówiono w niej normy kwalifikowania operacji gospodarczych na odpowiednie konta syntetyczne (bilansowe). Szczegółowo zaprezentowano księgowania wpływające na stan: wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, opłaty krótkoterminowych, krótkoterminowych aktywów finansowych, funduszu, zobowiązań i rezerw na zobowiązania również funduszy specjalnych. Ujęto normy ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wartość aktywów instytucji kultury oraz rozliczeń międzyokresowych. Omówiono zarówno ewidencję funduszu instytucji kultury i ZFŚS. Drugą część artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury poświęcono ewidencji operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Stanowią one podstawę do sporządzenia przez instytucje kultury rachunku zysków i strat. W tej procedury celne w imporcie części podano metody ewidencji przychodów i kosztów kształtujących działalność operacyjną jednostki, pozostałą działalność operacyjną także działalność finansową. Uwzględniono zmiany dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń nadzwyczajnych. W zakończeniu pokazano normy przeksięgowań z kont wynikowych dokonywane w sprawie ustalenia wyniku finansowego jednostki.

Komentarze: 1


noavatar.png
Bogumił Brzeziński Redaktor naczelny „Kwartalnika Prawa Podatkowego” 2020-06-06

Hej, pisałeś cudownie, ale ostatnie kilka postów było nudne... tęsknię za twoimi superpracami. Ostatnie kilka postów jest trochę ... daj spokój!

Top